dirigit per Xano Armenter

L’iPad obre una porta extraordinària per les múltiples possibilitats que ofereix. Amb el dit o l’stylus, el control del traç torna per a aquells qui han desenvolupat certa habilitat manual en el dibuix, sobretot en comparació al dibuix en ratolí.

És fàcil de transportar i ofereix grans possibilitats en el dibuix i el color. Ens centrarem en el programa Procreate. Ens endinsarem en el coneixement de les diverses possibilitats que ens obre l’Ipad.

Treballarem del natural, farem apunts a llocs poc habituals a l’exterior i seguirem la filosofia de que el dibuix és al cap i en el control manual.

Públic objectiu: usuaris d’iPad que tinguin interès a introducir-se en les possibilitats del dibuix amb tauleta.

Material: iPad o tauleta gràfica amb pantalla capacitativa amb el programa de dibuix instal.lat, preferentment el programa Procreate.

Xano Armenter (Las Palmas, 1956)

Nascut a les Illes Canàries de pares catalans (Balaguer), estudia art i disseny a Barcelona (Escola Eina 1973-80) i Nova York (School of Visual Arts 1981 i New York Academy 1982). S’instal·la a Manhattan en plena aparició del hip hop, el boom del graffiti, i el retorn de l’interès per la pintura a l’East Village novaiorquès dels vuitanta, on exposa regularment mentres treballa com a dissenyador associat a Milton Glaser Inc. Viu i treballa a Barcelona des del 2000. Te obra a col·leccions privades i públiques d’Espanya, Estats Units, Mèxic, França, Gran Bretanya i Japó.

Horari: dimarts de 18:30 a 20:30h

Dates: 8 sessions de 2h des del 7 de juny al 26 de juliol

Espai: aula fotografía

Preu: socis 100€ / no socis 150€

Inscripcions al correu santlluc@santlluc.cat o al telèfon +34 93 302 45 79

Dibujo con iPad

dirigido por Xano Armenter

El iPad abre una puerta extraordinaria para las múltiples posibilidades que ofrece. Con el dedo o el stylus, el control del trazo vuelve para aquellos que han desarrollado cierta habilidad manual en el dibujo, sobre todo en comparación con el dibujo con ratón.

Es fácil de transportar y ofrece grandes posibilidades con el dibujo y el color. Nos centraremos en el programa Procreate. Nos adentraremos en el conocimiento de diversas posibilidades que nos abre el Ipad.

Trabajaremos del natural, haremos apuntes en lugares poco habituales en el exterior y seguiremos la filosofía de que el dibujo está en la cabeza y en el control manual.

Público objetivo: usuarios de iPad que tengan interés en introducirse en las posibilidades del dibujo con tableta.

Material: iPad o tableta gráfica con pantalla capacitativa con el programa de dibujo instalado, preferiblemente el Procreate.

Xano Armenter (Las Palmas, 1956.)

Nacido en las Islas Canarias de padres catalanes (Balaguer) estudia Arte y Diseño en Barcelona (Escola Eina 1973-1980) y Nueva York (School of Visual Arts 1981 y New York Academy 1982). Se instala en Manhattan en plena aparición del hip hop, el boom del graffiti y el retorno al interés por la pintura en el East Village novayorqués de los años ochenta, donde expone regularmente mientras trabaja como diseñador asociado a Milton Glaser Inc. Vive y trabaja en Barcelona desde al año 2000. Tiene obra en colecciones privadas y públicas de España, Estados Unidos, México, Francia, Gran Bretaña y Japón.

Horario: martes de 18:30 a 20:30h

Días: 8 sessions de 2h des del 7 de juny al 26 de juliol

Espacio: aula fotografía

Precio: socios 100€ / no socios 150€

Inscripciones al correo santlluc@santlluc.cat o al teléfono +34 93 302 45 79

Draw with iPad

by Xano Armenter

The iPad opens an extraordinary door because of the many possibilities it offers. With your finger or stylus, stroke control is back for those who have developed some manual drawing skills.

It is easy to transport and offers great possibilities in drawing and color. We will focus on the Procreate program. We will delve into the knowledge of the various possibilities that the iPad offers us.

We will work on the natural, we will make notes on unusual places on the outside and we will follow the philosophy that the drawing is in the head and in the manual control.

Target audience: iPad users who are interested in getting into the possibilities of tablet drawing.

Material: iPad or graphics tablet with capacitive screen with the drawing program installed, preferably the Procreate program.

Xano Armenter (Las Palmas, 1956)

Born in the Canary Islands to Catalan parents (Balaguer), he studied Art and Design in Barcelona (Escola Eina 1973-1980) and New York (School of Visual Arts 1981 and New York Academy 1982). He settles in Manhattan at the height of the emergence of hip hop, the graffiti boom and the return to interest in painting in New York’s East Village in the 1980s, where he exhibits regularly while working as a designer associated with Milton Glaser Inc. He lives and works in Barcelona since 2000. His work is in private and public collections in Spain, the United States, Mexico, France, Great Britain and Japan.

Hours: tuesday from 6:30 p.m. to 8:30 p.m.Days: 8 sessions of 2 hours from June 7 to July 26

Space: photography classroom

Price: members €100 / non-members €150

Registration to the email santlluc@santlluc.cat or to the phone +34 93 302 45 79